Fält- och säkerhetsregler

MRFS Fält- och säkerhetsregler 2018-04-06.pdf

Våra regler på flygfältet

De kompletta reglerna med illustrationer finns i ovanstående pdf.

Här nedan finns säkerhetsreglerna i ren text. Du bör dock läsa igenom de kompletta reglerna ovan för att få fullständig information. Nedan text kan ses som en snabbguide.


Åskådare

1. Åskådare ska normalt uppehålla sig i området kring klubbstugan, se Illustration 1 i pdf: Översikt över Kvarnlanda på sidan 7 i pdf. Åskådare får normalt även uppehålla sig på parkeringen.

Vid vissa evenemang kan åskådare anvisas annan plats och då gäller den framför det som står ovan.


MRFS Fält- och säkerhetsregler, reviderade 2018-04-06

Flygning

2. All flygning ska, om inte annat anges, följa de allmänna reglerna som beskrivs under denna rubrik och underrubriker.

3. Avsnittet om "Generell flygning" nedan gäller ej de som flyger s.k. FPV drone-racing (nedan kallat drone-racing).

4. Avsnittet om "Drone-racing" nedan gäller enbart de som flyger drone-racing.


Allmänna regler om flygning

5. Flygning ska ske inom angivet flygområde, se flygområde. Karta med markerat flygområde finns också anslagen på anslagstavlan vid klubbstugan.

6. Flygning över, nära, eller emot, depåområde, klubbstuga, åskådare samt parkering är förbjuden. Undantag är segelplan/motorseglare på mer än 200m höjd.

7. All flygning över ridhuset och angränsande parkering samt bakomliggande bostadshus är förbjuden, se pdf och även flygområde.

8. Vid flygning på höjd över 120 meter ska modellen omedelbart bringas ner till en höjd under 120 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfartyg närmar sig.

9. Vid flygning över 120 meters höjd rekommenderas att en observatör som hjälper till att övervaka omgivande luftrum utses för att hjälpa piloterna.

10. Flygning ska ske på ett sådant sätt att risken för skada på människor, djur och omgivning minimeras så långt det rimligen är möjligt.

11. Pilot som flyger utan assistans:

 • Ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att framföra modellen på ett säkert sätt. Piloten är också själv ansvarig för att se till att så är fallet.
 • Ska antingen vara ansluten till SMFF, eller vara medlem i RCFF.
 • Ansvarar för att flyga på ett sådant sätt att tillämpligt förbunds ansvarsförsäkring gäller.

12. Gästflygare ska på begäran kunna uppvisa giltigt medlemskort från annan modellflygklubb.

13. Flyg aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner som kan inverka menligt på uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

14. Vid s.k. FPV-flygning är det piloternas ansvar att kommunicera och prata ihop sig så att kollisioner för videolänkarnas frekvens ej uppstår. Detta ansvar vilar på samtliga piloter som ägnar sig åt FPV-flygning, oavsett om det är drone-racing eller inte.

15. Flygning får ske på följande angivna tider:

 • Vardagar: 09:00 - 22:00
 • Lördag, söndag samt helgdag: 09:00 - 20:00
 • Tidsbegränsningar gäller inte segelflyg och tysta eldrivna modeller.
 • Utöver dessa tidsbegränsningar kan det utlysas helt, eller delvis, flygförbud vissa dagar på grund av olika aktiviteter inom, eller i närheten av, vårt flygområde. Dessa anslås på anslagstavlan samt i kalendern på klubbens hemsida (http://www.mrfs.se)


Generell flygning

16. Flygning ska ske inom visuellt synhåll, vilket innebär att modellen inte får flygas längre bort än att piloten säkert kan manövrera den utan andra synhjälpmedel än glasögon eller linser.

17. Vid s.k. FPV-flygning ska en observatör som hela tiden kan se modellen och övervaka det omgivande luftrummet finnas närvarande. Observatören ska vid behov kunna uppmärksamma piloten på relevanta omvärldsfaktorer.

18. När racingbanan är i bruk är all flygning över, nära, eller emot, racingbanan och dess pilotruta förbjuden, se Illustration 1 i pdf: Översikt över Kvarnlanda och flygområde. Det är varje pilots skyldighet att hålla reda om racingbanans är i bruk, dess utsträckning, samt var dess pilotruta är förlagd.

19. Flygfältet har en fast pilotruta. Vid flygning ska alla piloter av säkerhetsskäl befinna sig i pilotrutan för att möjliggöra muntlig kommunikation.

20. Start och landning ska ske från flygfältet.

21. Följande anrop/procedur gäller vid flygning:

 • Vid start: ”Kan jag starta?”, invänta sedan svar från pilotrutan
 • Vid landning: ”Landning!”, invänta sedan svar från pilotrutan
 • Om du får problem: ”Nödlandning!”, detta ska framföras så högt som möjligt för att i möjligaste mån påkalla uppmärksamhet även hos åskådare och andra utanför pilotrutan.
 • Hämtning av modell: ”Kan jag gå ut och hämta?”, invänta svar från pilotrutan.

22. Landande modeller har företräde framför annat modellflyg. Landande segelflygmodeller har företräde framför landande motordrivna modeller.

23. Under pågående flygning får flygfältet endast beträdas efter samråd med piloten/piloterna i pilotrutan.


Drone-racing

24. All flygning ska ske inom racingbanans område.

25. All flygning ska ske på låg höjd över marken.

26. Racingbanan har vid varje tillfälle en designerad pilotruta.. Då racingbanans utsträckning ej är fixerad, så är ej heller dess pilotruta fixerad.

27. Det är varje pilots skyldighet att hålla reda på var pilotrutan för tillfället är förlagd.

28. Vid flygning ska alla piloter av säkerhetsskäl befinna sig i samma pilotruta för att möjliggöra muntlig kommunikation.

29. Under pågående flygning får racingbanan endast beträdas efter samråd med piloten/piloterna i pilotrutan.

30. I möjligaste mån rekommenderas att en observatör utses för att hjälpa piloterna övervaka omgivningen.

31. Om problem med modell eller omgivning uppmärksammas ska piloten omedelbart stänga motorerna och låta modellen falla till marken.


Depå

32. Uppställning av modeller, flygboxar och övrigt material ska göras på ett ordnat sätt i depån.

33. Vid uppstart av modell med förbränningsmotor, eller större elmotor, ska modellen vara ordentligt förankrad eller hållas av annan person.

34. Uppvarvning av motorer på fullvarv är förbjudet inom depåområdet.

35. Taxning inom depåområdet är förbjuden.


Modell, utrustning och övrigt

36. Modell ska vara försedd med märkning som visar ägarens/pilotens namn och telefonnummer.

37. Modell ska vara luftvärdig för att få flygas. Säkerhetsansvarig, eller styrelse, får förklara modell som icke-luftvärdig.

38. Före flygning ska modellen kontrolleras så att den är flygsäker vilket bland annat innebär att modellen inte uppvisar skador av betydelse för flygsäkerheten, att propellern i förekommande fall är oskadad och att inga detaljer kan lossna under flygning. Kontrollera att radioutrustningens batterier har tillräcklig laddning för flygning och att rätt modellminne är valt i sändaren.

39. Modeller med en flygvikt överstigande 7 kg ska vara försedda med s.k. ”fail-safe”.

40. Modeller tyngre än 25 kg får inte flygas utan särskilt tillstånd.

41. Alla förbränningsmotorer skall vara försedda med effektiv ljuddämpare för att hålla ljudnivån nere.

42. Flygning med turbindrivna ("jetdrivna") modeller är endast tillåten efter särskilt tillstånd från MRFS styrelse.

43. Flygning ska ske med radioutrustning som är lämpad för ändamålet och på frekvensband som av Post- och Telestyrelsen tillåts för modellflyg. Vidare ska utrustningen i övrigt följa Post- och Telestyrelsen regelverk.

44. Sändare

 • Ska oavsett band alltid vara frånslagen när den inte används.
 • Sändare, som sänder på frekvensband där teknologi med fasta kanaler används, ska vara försedd med frekvensflagga.
 • MRFS rekommenderar starkt att alla medlemmar endast använder sig av 35 Mhz eller 2,4 Ghz banden.

45. För sändare på 35- och 40 Mhz banden ska MRFS kanalbokningssystem användas.

 • Innan sändaren slås på ska medlemskortet, eller annat kort med pilotens namn, sättas i aktuell kanalhållare i sändarstället för att på så sätt reservera och försäkra sig om att man är ensam på denna kanal.
 • Om kanalhållaren redan är upptagen kan således inte kanalen användas förrän den nuvarande användaren slutat använda kanalen och bekräftat det genom att själv ta bort sitt kort.
 • Sändare som inte används bör förvaras i sändarstället med inskjuten antenn eller kortantenn avskruvad.

46. Räckviddsprov ska om möjligt genomföras före första flygning för dagen.

47. Helikopterplattan:

 • Är endast avsedd för hovring/inställning av helikopter eller inkörning/inställning av förbränningsmotorer och då enbart när det kan ske utan att störa modellflygverksamheten på flygfältet.
 • Vid vissa vindar kan helikopterplattan tas i anspråk för överflygning vid start och landning på flygfältet. Vid dessa tillfällen kan helikopterplattan inte användas för annat än just överflygning.

48. Vid inkörning, uppvarvning, samt längre inställning och justering av motorer:

 • Ska i första hand helikopterplattan användas om den är ledig.
 • I andra hand får även den före detta helikopterplattan på racingbanan användas, förutsatt att det inte hindrar någon att flyga drone-racing.
 • Om ingen av ovanstående platser är lediga kan annan plats (ej depå) användas förutsatt att den är lämplig säkerhetssynpunkt och inte hindrar modellflygverksamhet.
 • Är det viktigt att propellern riktas så att åskådare och personer runtikring i huvudsak befinner sig bakom propellern.


Racingbanas utsträckning

49. Racingbanans nominella utsträckning är nord-nordväst om flygfältet, se Illustration 1 i pdf: Översikt över Kvarnlanda på sidan 7.

50. Racingbanans utsträckning ska i möjligaste mån förläggas, och vid behov justeras när omständigheterna förändras, så att samtidig flygverksamhet möjliggörs för både de som flyger drone-racing och de som flyger andra modeller på flygfältet.

När racingbanans utsträckning justeras ska, om så krävs, även placeringen av dess pilotruta justeras. Justering av racingbanans utsträckning och placeringen av dess pilotruta får endast ske när paus råder i all flygverksamhet, både på racingbanan och på flygfältet.

Det är samtliga aktiva piloters skyldighet att se till att kommunicera och samarbeta så att detta fungerar.

51. Beroende på rådande vindar och andra omständigheter (t.ex. om flygfältet för tillfället inte nyttjas) får racingbanan förläggas helt, eller delvis, till flygfältet när så är lämpligt och möjligt.

52. Beroende på rådande vindar kan racingbanans nominella utsträckning komma att behöva tas i anspråk för överflygning vid start eller landning. Vid dessa sällsynta tillfällen är det inte möjligt att bedriva samtidig flygverksamhet för både de piloter flyger drone-racing och de som flyger andra modeller på flygfältet. Vid sådana tillfällen gäller att verksamheterna får turas om.


Styrelsen

MRFS